Виноградарська ЗОШ І-ІІІ ступенів Роздільнянського району

 

Інформація для учнів


 

Навчально-виховний процес

 

ПОЛОЖЕННЯ
про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад


I.Загальні положення
1. Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад покликаний задовольняти потреби громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті. 2. Головними завданнями середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу є: виховання морально і фізично здорового покоління; створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії. Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості. 3. Діяльність середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання. 4. Для задоволення освітніх потреб країни, розвитку в учнів позитивних природних нахилів і здібностей, забезпечення їх соціальної реабілітації та захисту можуть створюватися різні типи навчально-виховних закладів. Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад відповідно до чинного законодавства створюється і утримується засновником, яким може бути державна, кооперативна, громадська організація, підприємство, установа, фізична особа. 5. Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України ( 888-09), чинним законодавством, у тому числі Законом України про освіту ( 1060-12 ), цим Положенням і власним статутом. 6. Статут середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу розробляється на основі чинного законодавства і цього Положення. У ньому зазначаються: мета і завдання діяльності навчально-виховного закладу; органи управління ним, порядок їх формування та повноваження; основні характеристики навчально-виховного процесу; порядок і підстави приймання, випуску і відрахування учнів, форма поточного і підсумкового контролю їх успішності; порядок комплектації працівників навчально-виховного закладу; права, обов'язки і відповідальність учасників навчально-виховного процесу; питання фінансово-господарської та підприємницької діяльності; умови реорганізації або ліквідації навчально-виховного закладу тощо. Статут середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу затверджується його радою і реєструється місцевим органом державної виконавчої влади. Навчально-виховний заклад визнається юридичною особою з моменту реєстрації його статуту. 7. Мова навчання в середньому загальноосвітньому навчально-виховному закладі визначається відповідно до вимог Закону України про мови ( 8312-11 ). 8. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів. Медичне обслуговування учнів забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється відповідними закладами МОЗ, відомчими медичними закладами. Навчально-методичне та кадрове запезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки здійснюєтьтся середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом самостійно або за його замовленням структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади. 9. Середній загальноосвітній навчально-виховний заклад відповідає за: реалізацію головних завдань, визначених Законом України про освіту ( 1060-12 ), а також цим Положенням; дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації; безпечні умови освітньої діяльності; дотримання договірних зобов'язань і фінансової дисципліни. Випускники середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу одержують документ про освіту встановленого зразка.

 


 

Поліція на допомогу дітям

Шановні батьки та учні ВИНОГРАДАРСЬКОЇ ЗОШ!

Наш навчальний заклад обслуговує превенція Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області

 

майор поліції Дзундза Ірина Дмитріївна

Графік прийому:

щоденно

з 9.00 до 13.00

з 14.00 до 17.00

Адреса, телефон: м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого 5

.

 

 Старший дільничий інспектор майор поліції Халявицький Віталій Костянтинович

Графік прийому:

вівторок з 9.00 до 11.00

четвер з 18.00 до 21.00

субота з 10.00 до 13.00

Адреса, телефон: 0506533855

с. Виноградар с/рада;

 

Ви можете поставити будь-яке питання, попросити пораду або розповісти про випадок, який стався з Вами або Вашими близькими.